-BURGERBOSJE-

Voor en door de burger
De burger als Bosbaas
Milieubewust en sociaal


Een Burgerbosje plant je nooit alleen!

voedselbos


 

 

Meer bos in Nederland

''Wat is de natuur nog in dit land. Een stukje bos ter grootte van een krant''


Deze constatering van dichter J.C. Bloem is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Vroeger was Nederland veel bos- en boomrijker. Nu bestaat nog maar slechts 11% van ons land uit bos. Daarmee is Nederland na Malta en Ierland in de EU het land met de minste bossen.De behoefte van groen in eigen omgeving neemt toe, met name in en rondom stedelijke gebieden.
Om Nederland weer meer bos enbomen te geven, worden burgers ingeschakeld. Zij planten hun eigen Burgerbosjes in- of buiten de bebouwde kom en onderhouden ze zelf. De bosjes kunnen bijvoorbeeld worden geplant ten behoeve van scholen, ziekenhuizen, verzorg-ingstehuizen etc. en als groene oase in nieuwbouwwijken of op grond waar gebouwen zijn gesloopt.Vaak is het mogelijk om bomen en grond gesponsord te krijgen van gemeentes.
Burgerbosjes hebben een educatieve waarde, scholen kunnen bosjes adopteren en ze gebrui-ken voor natuuronderwijs.
Stichting Burgerbosje adviseert, ondersteunt en coordineert dergelijke initiatieven en kan ook de bomen leveren.

Maatschappelijk
Bij realisatie of onderhoud kunnen via organisaties zoals Empatec mensen ''met
afstand tot de maatschappij'' worden ingeschakeld om te helpen.

---------------------------------------------------------
Stichting Boargerboskje
Voorzitter Dries Onclin

Burgerbosje wordt ondersteund door Empatec,ANWBFonds,
Staatsbosbeheer, Greenwish


Contact
't Leantsje 22 8584 VH Hemelum
info@burgerbosje.nl
Kamer van Koophandel Leeuwarden 01145295

 
Initiatief

Het project is een initiatief van Guusanke Vogt, auteur en woonachtig in Friesland. In 2010 won zij met haar project de Nederlandse Natuurprijs voor Vrouwen van Terre des Femmes.
De oorspronkelijk naam van Burgerbosje is in het Fries ‘Boargerboskje’. Zo heet ook de stichting waarin het project is ondergebracht.

Mens en Milieu
Compensatie CO2:'Eén boom vangt de fijnstof-uitstoot van drieduizend auto-kilometers op. Een Burgerbosje levert dus heel veel op voor de omgeving en het milieu. Het geeft op een tastbare wijze weer hoe burgers zich gezamen-lijk kunnen inspannen om een gezonde leefomgeving te creëren, waarin groen en bomen onlosmakelijke elementen vormen.

Criteria
Een burgerbosje zal altijd streekeigen en autochtone boomsoorten bevatten. Het wordt geplant en onderhouden door de burger. De burger bepaalt zelf of er een wandelbos, speelbos, of iets anders van wordt gemaakt. Afhankelijk van deze factoren en de oppervlakte van het perceel moet een omgevingsverant-woord beplantingsplan, stappenplan en kostenraming gemaakt worden Burgerbosje kan daarbij helpen.

Waar
In Balk en Bakhuizen zijn inmiddels met medewerking van gemeente De Fryske Marren Burgerbosjes gerealiseerd. In Hindeloopen zal een Burgerbosje komen in het kader van Grien Space,initiatief van De Friese Milieufederatie en Landschapsbeheer Friesland


Wil je meedoen, heb je een locatie of wil je advies of heb je een vraag? Neem contact op met Burgerbosje via info@burgerbosje.nl

 

 Harm-Edens-ambassadeur
Ambassadeur

Burgerbosje prijst zich gelukkig met haar ambassadeur Harm Edens, bekend televisiemaker en een bevlogen natuurman.
Hij draagt de boodschap van de stichting uit met verve en zet war nodig zijn netwerk in.

Verantwoorde boomsoorten
De juiste boom op de juiste plaats: Daarmee worden boom- (en struik-)soorten bedoeld, die van oorsprong thuishoren in het landschap van de streek. Zo is een eikenboom in de Friese bossen een andere eikensoort dan die in de bossen in ZuidNeder-land. Burgerbosje gaat uit van gecertificeerd teeltmateriaal van autochtone herkomst volgens de Rassenlijst van Bomen.
Met als doel het zeldzaam geworden, oorspron-kelijke genetische kapitaal van onze natuurlijke ecosystemen veilig te stellen en te versterken voor de volgende generaties . Dit sluit aan bij het (inter)nationale beleid t.a.v. natuur en duur-zaamheid.
Er worden ook zeldzaam geworden of reeds verdwenen boomsoorten geherintroduceerd en daarmee krijgen de bosjes een nieuwe historische betekenis.

Links naar overzicht van de aanbevolen boomsoorten:
KLEI
VEEN
ZAND

Behoud van historie en zorgplicht
In het concept Burgerbosje wordt ook aandacht geschonken aan bestaan-de bosjes die van historische betekenis zijn, verwaarloosd en dreigen te verdwijnen.

Link naar promofilmpje

Link naar artikel Leeuwarder Courant

 

 

 

samenstelling ,tekst en fotografie Paul en Guusanke Vogt
© ® Ideeen , concepten en projecten in deze website vallen onder het auteursrecht en voor zover nodig onder het merkenrecht.Ze  zijn onherroepelijk geestelijk eigendom van
Stichting Everwyn en haar ontwerpers,illustratoren en bedenkers. mogen niet worden gekopieerd, op andere wijze overgenomen en verspreid zonder toestemming van
Stichting Everwyn,haar ontwerpers, illustrators en bedenkers.