Eigenschappen van kleigrond
Klei
bestaat uit klei-mineralen, waarvan vele soorten bestaan. Kleigronden zijn, vergeleken met zand, slecht waterdoorlatend. In droge tijden houden ze veel langer water vast, maar in natte tijden verdrinken gewassen eerder. Ook hebben kleigronden minder last van uitspoeling dan zandgronden. Hierdoor houden ze beter voedselstoffen voor planten vast en zijn ze over het algemeen voedselrijk. Klei komt in Nederland voornamelijk voor in de kuststreken (zeeklei) en langs de rivieren (rivierklei) en meer landinwaarts op hogere gedeelten beekklei of leem. Om de kleigrond (en ook leemgrond) beter bewerkbaar te maken kan deze een wat opener structuur gegeven worden door het toevoegen van losse aarde, bladresten (humus), compost of verteerde stalmest. Ongeschikt voor kleigrond zijn bomen, planten en heesters die van zure grond (pH) houden.

Bert van Os (Staatsbosbeheer):
In Burgerbosje kiezen we voor boom- en struiksoorten die van oorsprong thuishoren in het landschap, m.a.w. "juiste plant op de juiste plaats". We gaan uit van gecertificeerd teeltmateriaal van autochtone herkomst volgens de Rassenlijst van Bomen. Met het doel om het, zeldzaam geworden, oorspronkelijk  genetische kapitaal van onze natuurlijk ecosystemen, veilig te stellen en te versterken voor onze volgende generaties. Zie ook www.genenbankbomenenstruiken.nl

Boomsoorten voor kleigrond
Er is gekozen voor drie grondsoorten met elk een assortiment van 8 boom-en struiksoorten. Uitgangspunt is floradistrict LD, waarbij voor de hogere zandige delen onderscheid is gemaakt voor nat en droog. Dit zijn indicaties, op basis van lokale omstandigheden kan er natuurlijk van worden afgeweken.
Indien liever geen opgaande bomen gewenst, dan kunnen andere struiksoorten worden ingebracht. Dichtere plantverbanden zijn met name bedoeld om sneller een gesloten vegetatie te krijgen en overlast van onkruid tegen te gaan. Randen kunnen vooral worden voorzien van soorten die lichtminnend, bloeiend en vruchtdragend zijn. Hierdoor zal er meer beleving van kleur, geur en fauna zijn.


Fraxinus excelsior-Gewone es-kern,
lees meer

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Alnus glutinosa-Zwarte els-kern,
lees meer

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Quercus robur-Zomereik-kern,
lees meer

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Rosa canina-Hondsroos-rand, zonzijde,
lees meer

Rosa canina

Rosa canina

Rosa canina

Rosa canina

Sambucus nigra-Zwarte vlier-overgang rand kern,
lees meer

Sambucus nigra

Sambucus nigra

Sambucus nigra

Sambucus nigra

Salix caprea-Boswilg-rand,
lees meer

Salix caprea

Salix caprea

Salix caprea

Salix caprea

Salix purpurea-Bittere wilg-rand,
lees meer

Salix purpurea

Salix purpurea

Salix purpurea

Salix purpurea

Viburnum opulus-Gelderse roos-rand, zonzijde,
lees meer

Viburnum opulus

Viburnum opulus

Viburnum opulus

Viburnum opulus